บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร์ จำกัด (ttb consumer company limited)

เป็นธุรกิจในเครือของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีทีบี

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยที่มีธนาคารทหารไทยธนชาต

เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 100%


ทีทีบี คอนซูมเมอร์ ดำเนินธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจตัวแทนขาย

เพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์

บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลของทีทีบี เช่น บัตรเครดิตทุกประเภท

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อแคชทูโก ผลิตภัณฑ์สินเชื่อแคชชิลชิล

โดยในอนาคตมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าบุคคล

ได้อย่างครอบคลุม และทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น

บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร์ จำกัด

(ttb consumer company limited)

เป็นธุรกิจในเครือของ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด

(มหาชน) หรือ ทีทีบี เริ่มก่อตั้งขึ้น

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565

โดยที่มีธนาคารทหารไทยธนชาต

เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 100%


ทีทีบี คอนซูมเมอร์ ดำเนินธุรกิจ

เพื่อประกอบธุรกิจตัวแทนขาย

เพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์

บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลของทีทีบี เช่น

บัตรเครดิตทุกประเภท ผลิตภัณฑ์สินเชื่อแคชทูโก

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อแคชชิลชิล โดยในอนาคต

มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย

ของกลุ่มลูกค้าบุคคลได้อย่างครอบคลุม

และทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น


ผลิตภัณฑ์

Join ttb consumer